ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาเพื่อใช้ประกอบการสำรวจภาคสนามผ่านโปรแกรม Google Earth
   
  ลุ่มน้ำสาขา ขอบเขตหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ (เดิม) พื้นที่ป่าเป้าหมาย (สำรวจพื้นที่ภาคสนาม)
    1. ขอบเขตลุ่มน้ำยม   1. ขอบเขตลุ่มน้ำยม   1. ป่าเป้าหมายแม่น้ำยมตอนบน
    2. สาขาแม่น้ำยมตอนบน   2. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม   2. ป่าเป้าหมายแม่น้ำควน
    3. สาขาแม่น้ำควน   3. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ   3. ป่าเป้าหมายน้ำปี้
    4. สาขาน้ำปี้   4. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว   4. ป่าเป้าหมายแม่น้ำยมตอนกลาง
    5. สาขาแม่น้ำยมตอนกลาง   5. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน   5. ป่าเป้าหมายแม่น้ำยมตอนล่าง
    6. สาขาแม่น้ำยมตอนล่าง   6. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่จั๊วะ   6. ป่าเป้าหมายแม่น้ำงาว
    7. สาขาแม่น้ำงาว   7. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง   7. ป่าเป้าหมายแม่น้ำรำพัน
    8. สาขาแม่น้ำรำพัน   8. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด   8. ป่าเป้าหมายห้วยแม่สิน
    9. สาขาห้วยแม่สิน   9. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง   9. ป่าเป้าหมายแม่มอก
    10. สาขาแม่มอก   10. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้   10. ป่าเป้าหมายแม่คำมี
    11. สาขาน้ำแม่คำมี   11. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา   11. ป่าเป้าหมายแม่ต้า
    12. สาขาน้ำแม่ต้า   12. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง    
        13. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ    
        14. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง    
        15. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว    
        16. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด    
        17. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง    
        18. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง    
        19. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง    
        20. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย    
        21. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาหิ้ง    
        22. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย    
        23. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สูง    
        24. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สาน    
        25. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ    
        26. หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน    
        27. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยมตอนล่าง