หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า "ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง" ณ บ้านนาคูหา ม.5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้คืนป่าให้ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) 7 หน่วยศึกษาฯ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ ณ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สูงและหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย
วันที่ 11 มีนาคม 2557