โครงสร้างส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ
เป้าหมายส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ
อำนาจหน้าที่ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ