ป่าต้นน้ำยมสมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ

   ผู้บริหาร

นายปรีชา เสงี่ยมวิบูล

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม

  โครงสร้างภายใน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ

  ฝ่ายพัฒนาการอนุรักษ์และการฟื้นฟู
ระบบนิเวศต้นน้ำ

  ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและศึกษา
ภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม
  สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม
  ลิงค์หน่วยงานราชการ
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
     
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
   กรมป่าไม้
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   กรมควบคุมมลพิษ
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
   สหกรณ์กรมป่าไม้
   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (กพ.)  
   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   โครงการ GFMIS
  ลิงค์จังหวัด
   แพร่
   น่าน
   พะเยา
   ลำปาง
   สุโขทัย

 

:::ข่าว/ภาพกิจกรรม ::

 
 
:: เรื่องเด่น ::
  แนวคิดกรปลูกป่า 7 ชั้น
  การตรวจติดความคืบหน้าเรื่อง แปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นและศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 
     
 
 
     
:: เรื่องที่น่าสนใจ ::
  รวมผลงานการวิจัย
  ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ
  ป่าต้นน้ำ กับ สภาวะโลกร้อน
  โลกร้อนทำให้ดินสูญหายเพิ่มมากขึ้นจริงหรือ?
     
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว ::
 
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง
 
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด
:: ผลงานการศึกษาและพัฒนา ::
 
การผลิตกระแสไฟฟ้า
:: ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ::
 

 

-ราคากลางจ้างบริการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก(หน่วยแม่สาน)
 
 
 
 
 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: กฏหมายน่ารู้ ::
  ประกาศ คสช. ที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 
คำสั่ง คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้
 
คำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้ง
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงาน ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
:: ข่าวงานราชการ ::

  พยากรณ์อากาศ

 ราคาน้ำมัน
 
 ราคาทองคำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม
87/1 ถ.เชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์/โทรสาร. 054-522977